Op 1 oktober 2020 heeft minister Koolmees een wetsvoorstel ingediend waarin per 1 september 2021 geregeld zou worden dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend is bij de re-integratietoets na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Op 2 februari jl. verscheen het bericht: De wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV is CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

Onderwerpen, met name wetsvoorstellen, die politiek gevoelig liggen, kunnen in de periode dat een kabinet demissionair is door de Tweede en/of Eerste Kamer controversieel worden verklaard. Dat betekent dat ze niet op de Kameragenda komen totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Concreet betekent dit dat voorlopig alles blijft zoals het was.

Als een medewerker bijna 2 jaar arbeidsongeschikt is, dient hij bij het UWV een WIA aanvraag in. Als bijlage stuurt hij het re-integratie verslag (RIV) mee. In dit verslag zijn alle re-integratie inspanningen beschreven die gedurende 2 jaar door werkgever en medewerker zijn ondernomen.

Stap 1: De procesbegeleider van het UWV toetst of het RIV compleet is.

Stap 2: De verzekeringsarts toetst de belastbaarheid van de medewerker. NB: momenteel wordt de medewerker niet gezien door de verzekeringsarts. De belastbaarheid wordt getoetst op basis van de medische informatie, die door de bedrijfsarts wordt verstrekt.

Stap 3: Op basis van deze belastbaarheid geeft de arbeidsdeskundige van het UWV aan welke werkzaamheden de medewerker theoretisch nog uit zou kunnen voeren. Op basis hiervan wordt bepaald of medewerker recht heeft op een WIA uitkering.

Wat is het voordeel van deze wet?

Als de wet alsnog wordt ingevoerd, zal de beoordeling door de verzekeringsarts niet meer leidend zijn. De RIV-toets zal berusten op een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag door een arbeidsdeskundige van het UWV.

Missie en Visie | Recht Door Zee CasemanagementDe arbeidsdeskundige beoordeelt of de werkgever en de werknemer de re-integratie-inspanningen voldoende hebben uitgevoerd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker. Concreet betekent dit, dat de bedrijfsarts gedurende de 2 jaar de belastbaarheid van de medewerker goed heeft moeten vastleggen. Dat werkgever en medewerker op basis van deze belastbaarheid de juiste stappen hebben genomen. Met als doel medewerker werk te laten hervatten horende bij belastbaarheid.

Heeft de bedrijfsarts dit in voldoende mate gedaan? Dan wordt de WIA aanvraag in behandeling genomen en zal de verzekeringsarts van het UWV de sociaal-medische claimbeoordeling voor het recht hebben op een WIA-uitkering uitvoeren.

Is er niet voldoende? Dan volgt er een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting door de werkgever.

Voordeel is dat niet de verzekeringsarts, die de medewerker 1 keer op het spreekuur ziet, maar de bedrijfsarts die de medewerker 2 jaar begeleid heeft de belastbaarheid van de medewerker duid. Voordeel is dat werkgever en medewerker hierdoor veel meer invloed hebben op de beoordeling na 2 jaar. Voorwaarden hiervoor is wel dat er een goede beoordeling door de bedrijfsarts plaatsvindt.

Zodra het nieuwe kabinet hier daadwerkelijk een besluit over neemt zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Wat kunt u nu al doen om WIA instroom en een loonsanctie te voorkomen?

Het is belangrijk dat de bedrijfsarts de belastbaarheid adequaat toetst en de juiste begeleiding geeft om WIA-instroom te voorkomen. Daar gaat het helaas nog wel eens mis.

Daarom bieden wij naast procescasemanagement ook taakgedelegeerd casemanagement.

De procescasemanager stuurt op het proces. Staat naast medewerker en werkgever. Adviseert alle stakeholders in de organisatie met als doel de medewerker op een passende plek terug te laten keren in de organisatie. Helpt de medewerker bij het indienen van de WIA aanvraag. Stelt altijd samen met medewerker en werkgever het re-integratieverslag op. Voegt aan dit verslag een begeleidend schrijven toe. Waarin beschreven wordt welke inspanningen werkgever en medewerker samen hebben ondernomen gedurende 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Benoemt ook de gezamenlijke afwegingen die hierbij gemaakt zijn. Geeft ook aan wat het uiteindelijke einddoel is. Blijft iemand in dienst of wordt iemand na ander werk begeleid. Zolang medewerker mogelijkheden heeft stopt het re-integratie proces namelijk niet na 2 jaar.

De taakgedelegeerd casemanager voert onder auspiciën van de bedrijfsarts een aantal taken uit namens de bedrijfsarts. Zie ook https://www.rechtdoorzeecasemanagement.nl/ontstaan-van-casemanagement-taakdelegatie/.

Zo benutten we de mogelijkheden, die de medewerker heeft en voorkomen we samen WIA instroom en een loonsanctie.