Bedrijfsarts

Wat is en doet de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is een arts én deskundig aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Niet elke arts is een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is een BIG-geregistreerde specialist. Na de opleiding basisarts volgde de bedrijfsarts een 4-jarige specialisatie op het gebied van arbeid en gezondheid. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Bedrijfsartsen moeten deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties (controles) door de beroepsvereniging (NVAB).

Wanneer moet een werkgever de bedrijfsarts inschakelen?

Als een medewerker zich ziek meldt bij de werkgever. De werkgever is verplicht een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts beslist of de medewerker ziek en daardoor arbeidsongeschikt is of niet.

Bij verzuim met psychische klachten moet de medewerker binnen 2 weken worden uitgenodigd bij de bedrijfsarts. In geval van andere klachten moet de medewerker uiterlijk in de zesde week van verzuim de bedrijfsarts bezoeken. Bij voorspoedige re-integratie is het raadzaam eerder contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Is een medewerker verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan bij een oproep?

Ja, de medewerker is verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan als hij wordt opgeroepen.

Is de medewerker verhinderd of niet in staat de bedrijfsarts te bezoeken, dan dient de medewerker dit tijdig aan te geven, zodat er een andere afspraak ingepland kan worden. Een medewerker is verplicht de bedrijfsarts inlichtingen omtrent zijn ziekte te geven en medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is.

Wat kan een werkgever doen als de medewerker weigert naar de bedrijfsarts te gaan?

Wanneer de medewerker weigert zich te melden bij de bedrijfsarts, kan er niet vastgesteld worden of de medewerker daadwerkelijk ziek (arbeidsongeschikt) is en of de medewerker recht op loon heeft.

Indien de medewerker geen goede reden aangeeft om de bedrijfsarts niet te hoeven bezoeken, kan het uitbetalen van het loon worden opgeschort. De medewerker krijgt zijn loon pas uitbetaald, zodra de bedrijfsarts wel kan beoordelen dat de medewerker arbeidsongeschikt is. Als de bedrijfsarts vaststelt dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is, dan bestaat er over deze periode geen recht op loon. Betrek hierbij altijd een deskundige op het gebied van verzuim, zoals een HR-specialist of casemanager.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts?

De bedrijfsarts en arbo-arts adviseren allebei over gezonde arbeidsomstandigheden. Ze begeleiden allebei de zieke medewerker terug naar het werk.

Er is wel een duidelijk verschil.

De bedrijfsarts is een geregistreerd medisch specialist. Hij heeft na de opleiding tot basisarts een 4-jarige specialisatie afgerond op het gebied van arbeid en gezondheid.

Een arbo-arts is een basisarts die werkt bij een arbodienst. Hij mag alleen werken onder toezicht van een bedrijfsarts. Hij heeft minder bevoegdheden. Een arbo-arts mag bijvoorbeeld zieke medewerkers niet zelfstandig doorverwijzen naar een specialist.

Heeft Recht Door Zee Casemanagement een bedrijfsarts in dienst?

Wij hebben geen eigen bedrijfsarts in dienst. Wel hebben we samenwerkingsovereenkomsten met verschillende bedrijfsartsen en bieden we Casemanagement Taakdelegatie (CMTD). Wij zijn ervan overtuigd dat Casemanagement Taakdelegatie dé arbodienstverlening is. Waarbij de casemanager taakdelegatie onder de verlengde arm van de bedrijfsarts werkt. Het is flexibeler en doelgerichter dan arbodienstverlening.

Wat is Casemanagement Taakdelegatie?

Bij CMTD, Casemanagement Taakdelegatie, werken de speciaal hiervoor opgeleide casemanager taakdelegatie en de bedrijfsarts nauw samen. De Casemanager Taakdelegatie kan taken overnemen van de bedrijfsarts, onder toezicht van de bedrijfsarts. Wij zijn er van overtuigd dat Casemanagement Taakdelegatie de Arbodienstverlening is. Het is flexibeler en doelgerichter.

Met CMTD is er direct inzicht in arbeidsmogelijkheden en direct inzicht of er sprake is van medisch en/of gedragsmatig verzuim. Dit resulteert in een snellere re-integratie bij de werkgever en een snellere hervatting in (eigen) werk. Bovendien is er een tekort aan bedrijfsartsen. De werkwijze CMTD is een oplossing voor dit tekort, omdat de bedrijfsarts niet direct hoeft worden ingeschakeld. CMTD staat wel los van de gebruikelijke casemanagerrol en mag niet gecombineerd worden.

Casemanagement is een vak

Alle antwoorden geven een beknopte uitleg over het onderwerp en de vraag. Casemanagement is een vak en heeft vele regels, richtlijnen en uitzonderingen. Houd er rekening mee dat elk verzuimdossier uniek is. Bent u op zoek naar een specifieke antwoord voor een dossier, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een Recht Door Zee Casemanager.

Heeft u andere vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met ons op via 036 – 737 00 84 of buiten kantooruren met Monique via 06 – 51 47 73 19.

Deze pagina is mede tot stand gekomen met input van onze partners. Wij hebben de inhoud met de meeste zorg samengesteld. Aan de informatie die op deze site wordt weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Whitepaper Bedrijfsarts

  • Waarom een bedrijfsarts
  • Taken van de bedrijfsarts
  • Wat mag de bedrijfsarts niet
  • Niet eens zijn met het oordeel

    Terug naar de veelgestelde vragen.