Onze privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Recht Door Zee Casemanagement B.V. (hierna: Recht Door Zee)
Transistorstraat 71e
1322 CK ALMERE
Telefoon: 036 – 737 00 84
E-mail: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Recht Door Zee
Recht door Zee verkrijgt persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die aan ons verstrekt worden via de website, e-mail, telefoon of anderszins. Recht Door Zee verkrijgt tevens persoonsgegevens via derden, zoals werkgevers en opdrachtgevers.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens vertellen iets over de persoon of het betreft informatie die wij in verband kunnen brengen met een persoon, oftewel elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bepaalde persoonsgegevens worden met ons gedeeld door u, uw werkgever of onze opdrachtgevers.

Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van door de opdrachtgevers en cliënten verstrekte en door Recht Door Zee zelf verzamelde gegevens ten behoeve van het rapporteren aan u, opdrachtgevers en werkgevers onder andere maar niet uitsluitend betreffende de re-integratie en verzuimbegeleiding.

Recht Door Zee verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• naam medewerker
• (verpleeg)adres
• e-mailadres
• telefoonnummer
• geboortedatum
• indiensttredingsdatum
• soort contract
• werkweek
• functie
• eerste ziektedag
• datum herstelmelding
• recht op vangnet

Doeleinden

Recht Door Zee verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals maar niet uitsluitend:
• het maken van afspraken tussen medewerker en bedrijfsarts
• het informeren van de bedrijfsarts over de medewerker
• achtergrondinformatie van de medewerker om opdrachtgever gedegen te adviseren
• facturatie
• beheer klantenbestand
• verzorgen van trainingen / bijeenkomsten
• onderhouden van contact
• goede en efficiënte dienstverlening

Verstrekking aan derden

Bij het uitvoeren van de opdracht schakelen wij de volgende derden (sub-verwerkers) altijd eerst in overleg met u in:
• bedrijfsarts
• arbeidsdeskundige
• ergonoom
• UWV
• re-integratiebureau
• coaches
• diverse (kern) deskundigen

In het kader van haar dienstverlening kan Recht Door Zee persoonsgegevens uitwisselen met derden, zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige en re-integratiebureaus. Deze gegevens worden alleen uitgewisseld in verband met de procesgang in het 1e en 2e ziektejaar.

Recht Door Zee zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om onze overeenkomst met u en onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening.
• De bescherming van onze financiële belangen.
• De verbetering van onze diensten.
• Beveiliging en beheer van onze systemen.

Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Recht Door Zee zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Recht Door Zee passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Zo heeft Recht Door Zee heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd. Daarnaast heeft Recht Door Zee een procedure die gevolgd wordt, mocht er een datalek optreden.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:
• apparatuur (zoals laptops) zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

Geheimhoudingsverklaring

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en verwerken.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Uw rechten

U heeft het recht om Recht Door Zee een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Recht Door Zee verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek, u te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Recht Door Zee, laat dit dan vooral aan ons weten via: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy telt zwaar mee

Binnen Recht Door Zee wegen wij alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee.

Binnen Recht Door Zee hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:
• we gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten
• we communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens wij gebruiken.
• Wij geven persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen
• we breiden onze klantkennis alleen uit met informatie van buiten Recht Door Zee die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen.

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de prestatie en het gebruik van deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit legt diverse gegevens vast over de bezoekers op de website, de herkomst van het bezoek (bijvoorbeeld via een link op Social Media of een verwijzing op een andere webpagina), de bekeken webpagina’s, hoe lang de website of webpagina’s bezocht zijn, welke zoekopdrachten er gebruikt worden, etc.

Belangrijk: Deze gegevens kunnen nooit gebruikt worden om te herleiden naar een individu of persoon. E-mailadressen, telefoonnummers etc. zijn uitgesloten van deze vastlegging.

Om de bovenstaande gegevens vast te leggen wordt ook gebruikt gemaakt van cookies. Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van onze website of webpagina. We willen benadrukken dat er op geen andere wijze gegevens worden vastgelegd dan hierboven beschreven.

Salesfeed

De grondslag voor deze gegevensbewerking is direct marketing en/of statische (marketing) analyse.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze website is software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. Deze software verwerkt hiertoe IP-adressen van onze bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden.

Gebruik van cookies door SalesFeed software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door deze software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door deze software.

Cookies

Om de website goed te kunnen laten functioneren en om gegevens omtrent bezoekers (zoals beschreven bij “vastlegging van gegevens”) vast te leggen plaatsten wij cookies.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elke gewenst moment zelf verwijderen. Kijk voor meer informatie over het verwijderen van de cookies van uw webbrowser in de instellingen of handleiding van uw webbrowser.

Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.

Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

Geplaatste cookies

First party cookies

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga website Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat website Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 dag HTTP Cookie
_gid website Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Third party cookies

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie
PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP Cookie
GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen HTTP Cookie

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2020.

Recht Door Zee kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Recht Door Zee heeft met alle opdrachtgevers een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.