Onze privacyverklaring

Recht Door Zee Casemanagement hecht groot belang aan het waarborgen van de privacy van diegenen van wie ze persoonsgegevens verwerkt. Door middel van deze verklaring willen wij de privacy van de bezoekers van de website https://www.rechtdoorzeecasemanagement.nl/ respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt via contactformulieren of op andere wijze vertrouwelijk conform de eisen van de regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, wat uw rechten zijn als betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Recht door Zee Casemanagement B.V. (hierna: Recht door Zee)
Transistorstraat 71e
1322 CK  ALMERE
Telefoon: 036 – 737 00 84
E-mail: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Recht Door Zee
Recht door Zee verkrijgt persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die aan ons verstrekt worden via de website, e-mail, telefoon of anderszins. Recht Door Zee verkrijgt tevens persoonsgegevens via derden, zoals werkgevers en opdrachtgevers.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens vertellen iets over de persoon of het betreft informatie die wij in verband kunnen brengen met een persoon, oftewel elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 

Het gebruik van persoonsgegevens door Recht door Zee

Recht door Zee verkrijgt persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die aan ons verstrekt worden via de website, e-mail, telefoon of anderszins. Recht door Zee verkrijgt tevens persoonsgegevens via derden, zoals werkgevers en opdrachtgevers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recht Door Zee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • (zakelijke) adresgegevens;
 • functie;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer (bij een factuurrelatie);
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in onze contactformulieren, in correspondentie en telefonisch.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen over en te verwerken van onze websitebezoekers Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@rechtdoorzeecasemanagement.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden gegevensverwerking

Bij interesse in de dienstverlening van Recht Door Zee zal er contact met u worden opgenomen of zal er een offerte worden opgesteld. Voor het opnemen van contact of het opstellen en toesturen van deze offerte zullen wij uw gegevens digitaal opslaan, waaronder:

 • bedrijfsgegevens;
 • NAW-gegevens contactpersoon;
 • e-mailadres contactpersoon;
 • telefoonnummer contactpersoon.

Deze gegevens worden na goedkeuring van een offerte ook gebruikt voor het toesturen van de definitieve overeenkomst van opdracht/basiscontract arbodienstverlening en daaruit vloeiende administratieve zaken als facturen.

Recht Door Zee verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals maar niet uitsluitend:

 • facturatie;
 • beheer klantenbestand;
 • verzorgen van trainingen / bijeenkomsten;
 • onderhouden van contact;
 • goede en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.

Tevens hebben deze gegevens als doel om altijd actuele (contact)gegevens te hebben van onze (potentiële) klanten. Deze digitale gegevens blijven actief tot verzoek tot verwijdering van deze gegevens.

Inzage klantgegevens

Indien u, als relatie of potentiële klant van Recht Door Zee, uw gegevens wilt inzien dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen waarna Recht Door Zee u deze gegevens zal verstrekken.

Indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze diensten of uw gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u ons daarvan schriftelijk op per e-mail op de hoogte stellen. Dit kunt u doen door uw verzoek te versturen naar info@rechtdoorzeecasemanagement.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Recht Door Zee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recht Door Zee tussen zit.

Verstrekking aan derden

Bij het uitvoeren van de opdracht schakelen wij eventuele derden (subverwerkers) altijd eerst in overleg met u in.

In het kader van haar dienstverlening worden buiten Recht Door Zee Casemanagement, indien noodzakelijk, persoonsgegevens verstrekt aan:

 1. Personen of bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan en de begeleiding of behandeling van de betrokkene. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van betrokkene.
 2. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Als wij een andere partij inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij persoonsgegevens met deze andere partij in alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering van de dienst door deze andere partij.

In alle andere gevallen worden gegevens slechts gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Recht Door Zee Casemanagement blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht door Zee zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om onze overeenkomst met u en onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening.
 • De bescherming van onze financiële belangen.
 • De verbetering van onze diensten.
 • Beveiliging en beheer van onze systemen.
 • Een zo goed mogelijke bedrijfsvoering van Recht Door Zee; bellen, schrijven, e-mailen en facturering. De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de dienstverleningsovereenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. In enkele gevallen is de grondslag uitdrukkelijk verleende toestemming.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Recht Door Zee zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden uit het bestand verwijderd en vernietigd. Vernietiging na afloop van de bewaartermijn blijft alleen achterwege indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien een wettelijke plicht tot bewaring hieraan in de weg staat.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Recht Door Zee passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Zo heeft Recht Door Zee heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd. Daarnaast heeft Recht Door Zee een procedure die gevolgd wordt, mocht er een datalek optreden.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

 • apparatuur (zoals laptops) zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

Geheimhoudingsverklaring

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en verwerken.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Uw rechten

U heeft het recht om Recht Door Zee een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Recht door Zee verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek, u te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Recht Door Zee, laat dit dan vooral aan ons weten via: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy telt zwaar mee

Binnen Recht Door Zee wegen wij alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. We hebben daarom een aantal extra afspraken gemaakt:

 • wij gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten;
 • wij communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens wij gebruiken;
 • Wij geven persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen.
 • wij breiden onze klantkennis alleen uit met informatie van buiten Recht Door Zee die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen;
 • wij sluiten met alle opdrachtgevers een Verwerkersovereenkomst af.

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de prestatie en het gebruik van deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit legt diverse gegevens vast over de bezoekers op de website, de herkomst van het bezoek (bijvoorbeeld via een link op Social Media of een verwijzing op een andere webpagina), de bekeken webpagina’s, hoe lang de website of webpagina’s bezocht zijn, welke zoekopdrachten er gebruikt worden, etc.

Belangrijk: Deze gegevens kunnen nooit gebruikt worden om te herleiden naar een individu of persoon.
E-mailadressen, telefoonnummers, etc. zijn uitgesloten van deze vastlegging.

Om de bovenstaande gegevens vast te leggen wordt ook gebruikt gemaakt van cookies. Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van onze website of webpagina. We willen benadrukken dat er op geen andere wijze gegevens worden vastgelegd dan hierboven beschreven.

Salesfeed

De grondslag voor deze gegevensbewerking is direct marketing en/of statische (marketing) analyse.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan deze website is software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. Deze software verwerkt hiertoe IP-adressen van onze bezoekers. De
IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden.

Gebruik van cookies door SalesFeed software

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door deze software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door deze software.

Indien u het niet op prijs stelt dat Recht Door Zee uw bezoekgedrag vastlegt, dan kunt u ervoor zorgen dat Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties ondernemen:

 1. Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
 2. Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan rechtdoorzeecasemanagement.nl dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van de door u gebruikte webbrowser.

Cookies

Om de website goed te kunnen laten functioneren en om gegevens omtrent bezoekers (zoals beschreven bij “vastlegging van gegevens”) vast te leggen plaatsten wij cookies.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elke gewenst moment zelf verwijderen. Kijk voor meer informatie over het verwijderen van de cookies van uw webbrowser in de instellingen of handleiding van uw webbrowser.

Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.

Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekening-gegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

Geplaatste cookies

First party cookies

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga website Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat website Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 dag HTTP Cookie
_gid website Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Third party cookies

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie
PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP Cookie
GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen HTTP Cookie

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 november 2020.

Recht Door Zee kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Omdat wij ook medische persoonsgegevens verwerken, hebben wij hiervoor een separate privacyverklaring opgesteld.

Recht Door Zee heeft met alle opdrachtgevers een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.