Recht Door Zee Casemanagement voldoet aan de randvoorwaarden uit de Handreiking Taakdelegatie van het FNV

Door het tekort aan bedrijfsartsen is Casemanagement Taakdelegatie ontstaan. De Casemanager Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. Hierdoor kan de bedrijfsarts efficiënter ingezet worden.

In tegenstelling tot de werkgever, mag een Casemanager Taakdelegatie met de medewerker in gesprek over zijn mogelijkheden. Hierdoor is al vanaf dag één duidelijk of een medewerker door ziekte niet kan werken of door de wereldwijde gezondheidssituatie. Bekijk hier de verantwoordelijkheden van een casemanager taakdelegatie.

Duurzame inzetbaarheid | Recht Door Zee Casemanagement| Recht Door Zee Casemanagement

Handreiking taakdelegatie van het FNV

Omdat de FNV klachten en vragen van haar leden over casemanagement taakdelegatie heeft ontvangen, is er in overleg met bedrijfsartsen en arbodiensten een handreiking taakdelegatie opgesteld.

De FNV is van mening dat de werkwijzer taakdelegatie niet tegemoetkomt aan de behoefte van werknemers voor wat betreft waarborgen van de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg en aan transparantie.

In de handreiking benoemt de FNV haar voorwaarden waar taakdelegatie aan zou moeten voldoen. Onze conclusie is dat Recht Door Zee Casemanagement aan alle randvoorwaarden voldoet.

Hieronder worden in het kort de voorwaarden opgesomd die betrekking hebben op de dienstverlening van Recht Door Zee Casemanagement.

 • De bedrijfsarts kan taken delegeren, maar blijft altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van die gedelegeerde taken door de gedelegeerden;
 • Taken die een bedrijfsarts niet mag delegeren:
  • Vaststellen van een diagnose en daarover communiceren met werkende en andere artsen;
  • Het vaststellen van een arbeidsgeneeskundig oordeel;
  • Het melden van beroepsziekten;
  • Het opstellen van een Probleemanalyse.
 • Delegatie van medische taken mag alleen worden gedelegeerd aan medische deskundigen;
 • Aan gedelegeerden mag geen beoordelingsbevoegdheid worden gedelegeerd;
 • Er mogen geen taken gedelegeerd worden aan werknemers van de opdrachtgever;
 • Er mogen niet meer dan vijf gedelegeerden zijn per bedrijfsarts;
 • Werknemers moeten goed worden geïnformeerd over taakdelegatie en ook over hun recht om de bedrijfsarts te mogen raadplegen;
 • Elk contactmoment moet de gedelegeerde aan de werkende melden met wie ze te maken heeft (taakdelegatie).

Meer weten?

Wilt u meer weten over casemanagement taakdelegatie? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde casemanagers via 036 – 737 0084 of info@rechtdoorzeecasemanagement.nl.