Op de afdeling Human Resource bij een verzekeraar is casemanager Sebastiaan van den Hoek een tijd gedetacheerd geweest. Het viel hem op dat bij een langdurig verzuimende medewerker nooit werd gekeken naar de duurzaamheid van diens arbeidsmogelijkheden en het frequent verzuim. Dat kon beter.

Frequent verzuim voorkomen | Recht Door Zee Casemanagement

Andere aanpak frequent verzuim

In de jaren voorafgaand aan het langdurige verzuim van de medewerker had deze ook veelvuldig verzuimd. Ik heb toen onderzocht of een andere aanpak kon zorgen voor minder frequente uitval of voor een minder langdurig verzuim, dat uiteindelijk leidt tot een WIA-aanvraag. Dit alles om de schadelast van de frequente verzuimjaren voor dit bedrijf te verkleinen en voor de medewerker zijn werkplezier te verhogen.

Aanbevelingen voor verbeteringen

Mijn onderzoek gaf het bedrijf inzicht in wat er in het eerste en tweede ziektejaar anders en beter zou kunnen. Ook liet het zien hoe zij het frequente verzuim hadden kunnen herkennen. Naar aanleiding van deze resultaten heb ik dit bedrijf een aantal aanbevelingen kunnen doen:

  • Haal de regie van de verzuimdossiers weg bij de leidinggevende en leg de volledige werkregie neer bij de specialist verzuim.
  • Een uitbreiding van het team specialisten verzuim zorgt ervoor dat de specialist niet alleen de dossiers bewaakt, maar ook samen met de leidinggevende actief kan zoeken naar oplossingen.
  • Investeer in het vergroten van kennis van het team verzuimspecialisten. Organiseer hiertoe intervisies om casuïstiek en oplossingen te bespreken én delen.
  • Wijs alle leidinggevenden herhaaldelijk op re-integratie afspraken van het bedrijf, vergroot hun kennis via verplichte kennisbijeenkomsten over verzuim en neem dit mee in de inwerkprocedure van nieuwe leidinggevenden. Herhaal zulke bijeenkomsten jaarlijks, zodat leidinggevenden op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Laat alle leidinggevenden een cursus casemanagement volgen. Zij leren onder andere over de sociale wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid.
  • Maak met de bedrijfsartsen afspraken over een proactieve beoordeling van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  • Verzuimspecialisten dienen bij elk dossier na te gaan wat de start van het verzuim is, wat het einddoel is en wat nodig is dat te bereiken. Wat draagt bij aan het welzijn van de zieke medewerker? Met de juiste vragen aan de bedrijfsarts kunnen de juiste interventies worden ingezet om het beoogde einddoel te behalen. Stel bij frequent verzuim van medewerkers vragen op, waarop de bedrijfsarts altijd antwoord moet geven.
  • De verzuimspecialist moet de output van de bedrijfsarts evalueren met de leidinggevende én medewerker. Geeft de rapportage voldoende duidelijkheid over het einddoel en de handvatten om hier te komen? Zo niet, wat is hiervoor nodig?
  • Voer frequent verzuimgesprekken. Roep alle medewerkers op voor een verzuimgesprek, die zich binnen een jaar (12 maanden) meer dan drie keer hebben ziek gemeld.
  • Wanneer het duidelijk is dat de medewerker gedurende de wachttijd niet duurzaam gaat herstellen, moet hij/zij niet altijd hersteld worden. Het advies is de medewerker tot aan de WIA-aanvraag, als dit mogelijk is, maar gedeeltelijk hersteld te melden, om vervolgens de uitkomst van de WIA-beoordeling af te wachten. Krijgt de medewerker een WIA-uitkering en houdt de werkgever deze medewerker in dienst, dan heeft dit namelijk een aantal voordelen.

Financieel voordeel

De totale verzuimkosten van het door mij geanalyseerde dossier bedroegen in totaal bijna € 219.000. Het opvolgen van bovenstaande adviezen kan leiden tot een besparing van bijna € 180.500. Of tot een besparing van bijna € 103.000 wanneer de medewerker in een eerder stadium was begeleid tot en met een WIA- beoordeling.

Meer weten?

Wilt u ook weten hoe u verzuimkosten kunt besparen? Bent u benieuwd hoe wij bovenstaande besparingen kunnen realiseren? Neemt u dan contact met ons op.