Zoals beloofd trakteren wij elke 10e van de maand op een blog in het kader van ons 10-jarig jubileum. Deze maand besteden wij aandacht aan de vele vragen die dagelijks aan ons gesteld worden. Wij worden benaderd door werkgevers en werknemers met uiteenlopende vragen over “verzuim”. In deze blog delen wij 10 van deze Veelgestelde Vragen.

10 veelgestelde vragen | Recht Door Zee Casemanagement

Corona

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?
Het advies is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken mogelijk is. Daarnaast is er de oproep om de werktijden van werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Mag ik aan mijn werknemer vragen of hij/zij corona heeft?
Als werkgever mag je niet rechtstreeks vragen naar de aard van de ziekte. Door corona mag je wel vragen of er sprake is van de symptomen die overeenkomen met het coronavirus. In een beveiligd verzuimsysteem mag je het ook registreren. Alleen een bedrijfsarts mag beoordelen of de zieke werknemer kan werken.

Bedrijfsarts

Wat is en doet de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts is een arts én deskundig aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. De bedrijfsarts is een BIG-geregistreerde specialist. Na de opleiding basisarts volgde de bedrijfsarts een 4-jarige specialisatie op het gebied van arbeid en gezondheid. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Bedrijfsartsen moeten deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties (controles) door de beroepsvereniging (NVAB).

Is een medewerker verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan bij een oproep?
Ja, de medewerker is verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan als hij wordt opgeroepen. Een medewerker is verplicht de bedrijfsarts inlichtingen omtrent zijn ziekte te geven en medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is.

Wat kan een werkgever doen als de medewerker weigert naar de bedrijfsarts te gaan?
Wanneer de medewerker weigert zich te melden bij de bedrijfsarts, kan er niet vastgesteld worden of de medewerker daadwerkelijk ziek (arbeidsongeschikt) is en of de medewerker recht op loon heeft. Indien de medewerker geen goede reden aangeeft om de bedrijfsarts niet te hoeven bezoeken, kan het uitbetalen van het loon worden opgeschort. De medewerker krijgt zijn loon pas uitbetaald, zodra de bedrijfsarts wel kan beoordelen dat de medewerker arbeidsongeschikt is. Als de bedrijfsarts vaststelt dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is, dan bestaat er over deze periode geen recht op loon. Betrek hierbij altijd een deskundige op het gebied van verzuim, zoals een casemanager.

Arbeidsdeskundige

Wat is een arbeidsdeskundige?
Een arbeidsdeskundige is een deskundige op het gebied van de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever én medewerker kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert de arbeidsdeskundige onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

  • Kan de medewerker re-integreren in zijn eigen werk?
  • Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan de medewerker doen?
  • Wat wordt er van de werkgever verwacht als de medewerker niet meer bij de eigen werkgever werkzaamheden kan verrichten en er een tweede spoor traject moet worden opgestart?

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet? Is dit verplicht?
Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt niet expliciet in de Arbowet genoemd. De wet verplicht de werkgever wel om te onderzoeken hoe medewerkers naar vermogen kunnen blijven werken. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door het onderzoek van een arbeidsdeskundige. Het onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van ziekte uitgevoerd. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook eerder ingezet worden. Bijvoorbeeld wanneer al snel duidelijk is dat de medewerker niet meer kan terugkeren naar eigen werk.

Probleemanalyse (PA)

Wat is een Probleemanalyse?
Als een medewerker ziek wordt en dreigt langdurig uit te vallen, moet de werkgever een Probleemanalyse laten opstellen door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft in de Probleemanalyse aan wat de (functionele) beperkingen van de medewerker zijn en hoe dit het werk en de mogelijkheid tot werkhervatting belemmert. Daarnaast geeft hij in de Probleemanalyse advies aan werkgever en medewerker hoe het doel, werkhervatting, het beste kan worden bereikt. Het accent ligt niet zozeer op de ziekte, maar meer op de mogelijkheden die er wel zijn. Er mogen geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in staan, zoals aard of oorzaak van de ziekte.

Plan van Aanpak (PvA)

Wat is een Plan van Aanpak?
De werkgever en medewerker stellen samen, naar aanleiding van de Probleemanalyse (PA) die door de bedrijfsarts is opgesteld, een schriftelijk Plan van Aanpak (PvA) op. In het PvA staan de afspraken over de aanpak van de re-integratie. Het doel is altijd de medewerker zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar eigen of aangepaste werkzaamheden.

Wanneer moet er een Plan van Aanpak zijn opgesteld?
Uiterlijk twee weken na het opstellen van de Probleemanalyse (PA) door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet uiterlijk in week 6 van verzuim de PA hebben opgesteld. Dat betekent dat het Plan van Aanpak (PvA) uiterlijk in week 8 is opgesteld. Is de medewerker bijna hersteld, binnen 13 weken volledig hersteld of als er nog geen duurzame benutbare mogelijkheden bestaan, dan is het niet nodig.

Nieuwsgierig naar nog meer Veelgestelde Vragen? Kijk op onze speciale pagina.